Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de fietsgids.

De fietsgids heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Hebt u een vraag? Contacteer ons dan via het contactformulier op de website of via mail info@defietsgids.be.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie.

De klant

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor elke rechtspersoon, ondernemingen, overheidsdiensten, scholen, … of elke natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor zichzelf of een al dan niet georganiseerde groep.
 • In onze algemene voorwaarden verwijzen wij naar de klant als de hoofdboeker. De hoofdboeker draagt de verantwoordelijkheid voor de mededeelnemers aan een fietstour waarvoor hij / zij de reservatie heeft bevestigd.

Fietstours

 • Bij de fietsgids kan u een fietstour boeken. Een reservatie komt tot stand als de hoofdboeker op één van de volgende manieren laat weten in te stemmen met een reservatie: via een online boeking, een telefonische boeking of een reservatie via mail.
 • Vaste fietstours: deze tours gaan door op vaste dagen en op vaste tijdstippen. Aan deze fietstours kunnen meerdere personen deelnemen die niet tot één gezelschap behoren.
 • Privé fietstours: deze tours worden aangeboden aan een privégezelschap.

Prijzen

 • De prijzen vermeld op de website omvatten de prestaties van de gids en de organisatie van de tocht.
 • De vermelde prijzen betreffen de vaste fietstours of privétours die gelijkaardig zijn in duur en concept. De prijzen van “à la carte” tours die om een specifieke voorbereiding vragen kunnen daarvan afwijken.
 • De reservaties worden gefactureerd op basis van de tarieven en voorwaarden die van kracht waren op het moment van de reservatie.
 • Onze prijzen worden aangeduid in euro’s, alle taksen inbegrepen.
 • De fietsgids kan de prijzen aanpassen als er onvoorziene omstandigheden aanleiding geven tot een verhoging van de kosten.

Betaling

 • Een voorschot op een reservatie (5 euro per persoon) wordt steeds betaald binnen de 8 dagen na bevestiging van een fietstour via overschrijving op rekeningnummer BE05 7310 4905 3275 op naam van de fietsgids met duidelijke vermelding van naam en datum van de reservatie.
 • Het resterend bedrag wordt steeds voldaan vóór aanvang van de fietstour.

Kom op tijd

 • De deelnemers aan een fietstour worden minstens 10 minuten op voorhand verwacht in het Fietsatelier, Battelsesteenweg 50-52 in Mechelen.
 • Als de klant te laat komt dan dient hij de gids telefonisch te verwittigen. De tocht zal evenwel worden ingekort.
 • Als men meer dan 10 minuten te laat komt dan behoudt de fietsgids zich het recht om te vertrekken met de overige ingeschreven deelnemers zonder recht op terugbetaling.

Gebruik van huurfietsen

 • De hoofdboeker en mededeelnemers vergewissen zich ervan dat de huurfiets technisch in orde is bij vertrek. Ze brengen de fiets in dezelfde staat terug.
 • De fiets moet altijd op slot worden gezet als deze niet wordt gebruikt. De klant is verantwoordelijk voor diefstal en vandalisme aan de huurfiets en is verplicht om hiervan aangifte te doen. Bij diefstal bedraagt de verlieswaarde van een fiets € 240,00.
 • Bij verlies van het fietssleuteltje betaalt de klant 20 euro.
 • De hoofdboeker en de mededeelnemers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels. Boetes als gevolg van het niet naleven van de verkeersregels zijn steeds voor eigen rekening.
 • De fietsgids heeft geen ongevallenverzekering / diefstalverzekering / verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De hoofdboeker en de mededeelnemers dienen een beroep te doen op hun eigen verzekering bij gebeurlijke ongevallen.

Annulering

 • Als u uw fietstour wilt annuleren dan vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen via info@defietsgids.be of telefonisch op +32 474 93 09 41.
 • Vaste & privé fietstours : Tot 8 dagen voor de fietstour kan u kosteloos annuleren. Als u uw fietstour minder dan 8 dagen vooraf annuleert dan betaalt u 5 euro per persoon om reeds gemaakte onkosten te dekken. Annuleert u minder dan 24u voor de fietstour dan brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. 
 • In geval van overmacht (minder dan 24u voor de fietstour) die door de klant bewezen kan worden, betaalt de klant 5 euro per persoon om reeds gemaakte onkosten te dekken.

Opschorting / onbinding

 • De fietsgids kan de reservatie annuleren in geval van omstandigheden veroorzaakt door derden en/of buiten haar wil.
 • De fietsgids mag de reservatie ontbinden indien de hoofdboeker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De hoofdboeker moet in dat geval schadevergoeding onder de vorm van een annulatievergoeding betalen.

Aansprakelijkheid

 • Wij proberen onze fietstours veilig te houden. Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid om de verkeersregels en de instructies van de gids te volgen.
 • Deelname aan een fietstour is volledig op eigen risico. De fietsgids is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is ontstaan als gevolg van het deelnemen aan een fietstour.
 • De hoofdboeker vrijwaart de fietsgids voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden naar aanleiding van een fietstour. Alle kosten en schade aan derden zijn voor rekening en risico van de hoofdboeker.

Betwistingen

Alle betwistingen omtrent gelijk welke betwisting van deze voorwaarden of de eventuele schadegevallen vallen onder de jurisprudentie van de bevoegde rechtbank van Mechelen.